Bestuur en organisatie

Onze scholen vormen met het College van Bestuur en ons servicebureau een sterke organisatie. We dragen samen de verantwoordelijkheid voor goed onderwijs.

MWM-LR-5280

Onze organisatievisie

Bij MorgenWijzer werken we vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid. Samen zorgen we dat al onze leerlingen en medewerkers gelijkwaardige kansen krijgen; samen zorgen we voor een hoge onderwijskwaliteit op alle scholen. Onze scholen helpen elkaar en vullen elkaar aan. Collega’s van verschillende scholen vormen één team. We delen onze expertise en stimuleren elkaar in onze ontwikkeling. Vanuit deze filosofie is onze organisatie ingericht.

Kenmerkend is onze integrale werkwijze: we bekijken ontwikkelingen van alle kanten en nemen beslissingen vanuit MorgenWijzerbreed perspectief. Uitgangspunt is dat een beslissing duurzaam bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkeling van leerlingen en medewerkers.

Besturingsmodel

De bestuursfunctie ligt bij het College van Bestuur (CvB). Het CvB treedt op als bevoegd gezag en is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken binnen MorgenWijzer en de kwaliteit van het onderwijs op onze locaties. Het CvB wordt ondersteund door het servicebureau.

De Raad van Toezicht (RvT) is onze interne toezichthouder. De RvT controleert, faciliteert en stimuleert het CvB.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) vertegenwoordigt onze medewerkers, ouders en leerlingen bij het bestuur waar het gaat om onderwerpen van gemeenschappelijk belang.

MorgenWijzer hanteert in alle opzichten de Code Goed Bestuur van de PO-Raad.

Illustratie in footer