Afspraken en procedures

Als professionele organisatie vinden wij het belangrijk transparant te zijn over de afspraken die we met elkaar maken.

van-tay-media-TFFn3BYLc5s-unsplash

De afspraken binnen MorgenWijzer zijn vastgelegd in een aantal procedures en regelingen. Hierin staat beschreven hoe onze scholen en het bestuur omgaan met leerlingengegevens, klachten, integriteit enz.

Je kunt de documenten hieronder downloaden.

Klachten

Bij meningsverschillen lukt het gelukkig meestal om er in onderling overleg uit te komen. Soms is er meer nodig. In de klachtenregeling hebben we de afspraken en stappen vastgelegd die genomen kunnen worden om tot een oplossing te komen.

Schorsing en verwijdering

Gelukkig is dit zeer uitzonderlijk, maar zorgt het gedrag van een leerling er voor dat de belangen van het kind en andere leerlingen en/of personeelsleden van de school geschaad worden. Dan is het goed om terug te kunnen vallen op goede afspraken.

Integriteitscode

In deze code staat aangegeven hoe we ethisch, professioneel en integer met elkaar omgaan binnen de organisatie.

Regeling melding misstanden

Met deze regeling beschermen we klokkenluiders in de organisatie.

Managementstatuut

In het managementstatuut is vastgelegd wat de bestuurlijke taken en bevoegdheden zijn van het bovenschoolse management en hoe de taakverdeling met de schooldirecteuren is vormgegeven.

Statuten MorgenWijzer

Illustratie in footer