Kinderen zijn de toekomst

Visie en beleid

Morgenwijzer
Morgenwijzer kiest er bewust voor om iedere vestiging van een eigen karakter te voorzien. Iedere school geeft haar eigen richting aan de vastgestelde kerndoelen. Dat geeft ouders en kinderen de ruimte om te kiezen voor een school die bij hen past. Een school waar zij zich thuis voelen en waar kinderen en leerkrachten optimaal tot hun recht komen. Morgenwijzer is een gemeenschap met ruimte voor verscheidenheid, waar kinderen en volwassenen elkaar ontmoeten op basis van wederzijds respect. De ontplooiing van de talenten van een kind staat zoveel mogelijk centraal.
Wij zien ouders als een actieve, betrokken partner, met wie wij een inspirerende omgeving voor onze kinderen creren. Een veilige leefwereld die bovendien goed aansluit op andere voorzieningen in de wijk en daarbuiten, zoals kinderopvang en voortgezet onderwijs.

Morgenwijzer heeft scholen voor openbaar en katholiek onderwijs.

Scholen met katholiek onderwijs
Tegenwoordig zijn er veel manieren om het geloof te beleven en op school sluiten wij daarop aan met een duidelijke herkenbaarheid en gedeelde waarden en normen. De katholieke identiteit reikt aan, maar legt niets op. Wij werken samen met de parochie op het gebied van de Eerste Communie en het Vormsel. In de verhalen van de Bijbel vinden wij wel veel aanknopingspunten voor een eigentijds mens- en wereldbeeld. Spelenderwijs leren wij onze kinderen om er te zijn voor de ander, met een luisterend oor en helpende handen. Om zich in te zetten voor een betere wereld, met aandacht voor iedereen die haar bewoont. Om elkaar te helpen bij verdriet en teleurstellingen, maar ook om te delen in geluk en dat samen te vieren. Daarbij besteden we veel aandacht aan waarden en normen, zoals respect hebben, sociaal zijn, voor jezelf op mogen komen, delen met elkaar, betrokkenheid tonen en samen vieren. Die normen en waarden onderschrijven onze medewerkers niet alleen, zij dragen ze ook uit in hun dagelijkse doen en laten.
Levensbeschouwelijke vorming is op de school een volwaardig onderdeel van het lesprogramma en is net zo belangrijk als taal of rekenen. Wij werken met een leerplan, waarin ook plaats is voor de andere wereldreligies. De katholieke identiteit weerspiegelt de samenleving waarin onze leerlingen opgroeien, met verschillende culturen, stromingen en denkbeelden. Het leerplan verwoordt waarvoor wij staan, waarna iedere school daar op haar eigen manier een invulling aan geeft.

Scholen met openbaar onderwijs
Openbaar onderwijs, biedt kinderen die de school verlaten een goede basis hebben voor verdere ontplooiingskansen. Het onderwijs biedt hun de mogelijkheden om straks in de samenleving gemotiveerd en oplossingsgericht te werken en te leven. Het openbaar onderwijs is in beginsel voor ieder kind bereikbaar en beschikbaar. Recht op toegankelijkheid, respectvol omgaan met pluriformiteit, openheid, ontplooiingskansen voor iedereen en communicatie gericht op kwaliteitsverbetering: deze karaktertrekken worden gezien als normen en waarden van ons openbaar onderwijs.
Het openbaar onderwijs van Morgenwijzer kenmerkt zich door een grote diversiteit in pedagogisch-didactische uitgangspunten. Daarnaast verschillen de scholen ook in omvang. Die verscheidenheid geeft ouders de mogelijkheid om een passende school te kiezen voor hun kind. In veel gevallen is dat de school in de buurt.
De scholen van Morgenwijzer zijn dus gericht op de toekomst, met ruimte voor verschillende perspectieven en accenten. Medewerkers, ouders en kinderen versterken elkaar om talenten tot wasdom te laten komen. Met elkaar vormen wij een gemeenschap waarin wij kennis en vaardigheden ontwikkelen n met elkaar delen. Samen bouwen wij zo aan de wereld van morgen, waarin onze kinderen zelfbewust hun plek zoeken en kansen leren benutten, met respect voor de ander.

Je bent vandaag al wijs, maar Morgenwijzer!

Strategie in beweging
Morgenwijzer heeft in het traject "strategie in beweging" de volgende richtinggevende uitspraken geformuleerd:
  • We stimuleren nieuwsgierigheid, creativiteit en een onderzoekende houding
  • We maken ruimte om talenten te ontdekken en in te zetten
  • We werken in een leeromgeving die een inspiratiebron is om van en in te leren.
  • We dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor al onze leerlingen
  • We zien alle kinderen en het hele kind.

In de koersnotitie en het document richtinggevende uitspraken kunt u hierover meer lezen.

Ons strategisch plan 'wijzer naar morgen' kunt u hier inzien.