Kinderen zijn de toekomst

Informatie over de GMR

Wat verwachten we van een GMR lid?
 
U bent enthousiast, betrokken en opbouwend kritisch. U vindt het leuk om over beleidsonderwerpen na te denken, tot een gezamenlijke visie te komen en deze met de Raad van Bestuur (RvB) te bespreken. U wilt dus graag samenwerken, staat open voor de mening van anderen en wilt met uw inspanningen bijdragen aan een goed onderwijsbeleid, personeelsbeleid en/of financieel beleid op alle PCBO scholen. 
Wij verwachten dat nieuwe GMRleden de aangeboden basiscursus medezeggenschap (twee avonden) volgen. Dit is een waardevolle investering. Immers: Inzet voor de GMR is vrijwillig, maar niet vrijblijvend! Wij verwachten ook dat u zich inzet voor de communicatie tussen enkele MRen (medezeggenschap op schoolniveau) en de GMR.

 
Hoeveel tijd besteedt een GMR lid?
 
De GMR heeft 6 vergaderingen per jaar met de College van Bestuur (CvB) en 2 vergaderingen voor intern overleg . Deze vergaderingen zijn altijd op maandagavond (19.30 - 22.00 uur). Daarnaast besteden GMRleden tussen de vergaderingen in thuis tijd aan het lezen van stukken, formuleren van reacties en vragen, mailen of bellen tussen commissieleden onderling, etc.
En dan is er nog het contact met de MRen (medezeggenschap op schoolniveau). De tijdsinvestering hieraan verschilt per MR, al naar gelang de ervaring en activiteit van de betreffende MRen. Richtlijn is dat u tenminste 1 keer per jaar een bezoek brengt aan ‘uw’ MRen en verder per mail of telefoon 2 keer per jaar contact onderhoudt. Een GMRlid onderhoudt op deze wijze met ongeveer 2 MRen contact: de MR van zijn/haar eigen school en 1 andere. Alles bij elkaar maken wij een schatting van een tijdsinvestering van 95 uur per schooljaar.
De voorzitter en de secretaris van de GMR besteden meer tijd,

Voor Personeelsleden is van belang te weten dat u 60 taakuren krijgt voor uw deelname in de GMR. Deze uren komen niet ten laste van de schoolformatie, maar van de bovenschoolse uren. Personeelsleden dienen wel zelf hun beschikbaarheid verder af te stemmen met hun schooldirecteur. 
De uren kunnen een onderdeel zijn van uw bestaande arbeidscontract. De uren kunnen ook extra, dus bovenop het bestaande arbeidscontract, worden uitbetaald. De voorzitter en secretaris krijgen (indien komend uit personeelsgeleding ieder 80 uur.
Voor Ouderleden is van belang te weten dat deze tijdsbesteding in beginsel een onbezoldigde vrijwilligersfunctie is.
 
Wat is de positie van de GMR?
 
De positie van de GMR is vastgelegd in de WMS; Wet Medezeggenschap Scholen. In deze wet is bijvoorbeeld aangegeven over welke onderwerpen de Raad van Bestuur (RvB) de GMR dient te informeren, waar de RvB aan de GMR advies over dient te vragen en voor welke onderwerpen de RvB instemming van de GMR nodig heeft. 
 
Wat bieden wij een GMR lid?
 
De GMR is een bevlogen en betrokken raad. Een zichzelf sturende en lerende raad met gedreven mensen. Resultaat is dat we een positief verschil maken voor het bestuur van Morgenwijzer
Wij werken in een prettige, open sfeer en hebben een goede verstandhouding met de CvB. Onze betrokkenheid en inzet worden zeer gewaardeerd, zowel binnen de GMR als daarbuiten. De GMR is zowel voor ouders als leerkrachten een plek om ervaringen te bundelen en inzicht te krijgen in de relevante processen in het onderwijs. In overleg zijn individuele cursussen mogelijk. Bijvoorbeeld 'Hoe lees ik een begroting?' 
Welke termijnen gelden voor een GMR lid?
De zittingstermijn is 3 jaar. Daarna heeft het lid nog 3 keer de mogelijkheid om met 1 jaar te verlengen. Na maximaal 6 jaar moet het GMRlid dus sowieso aftreden. In het rooster van af- en aantreden kun je zien welke GMR leden (tevens vanuit van welke scholen) binnenkort hun termijn hebben volbracht. De GMR streeft er naar om uit zoveel mogelijk
aan de GMR advies over dient te vragen en voor welke onderwerpen de RvB instemming van de GMR nodig heeft. 
Voordracht en verkiezingen
 
GMRleden zijn niet perse voorgedragen door de MR van de eigen school. GMR leden hoeven ook geen lid te zijn van de MR. We streven er naar dat alle leden uit zoveel mogelijk verschillende scholen komen.
Alleen bij een beperkt aanbod van GMRleden is het mogelijk dat er vanuit één school meerdere leden in de GMR zitting nemen.
Wanneer er op wel meer kandidaten zijn dan vacatures, zal de GMR verkiezingen organiseren voor de invulling van de vacante zetels. Dit houdt in dat alle potentiële nieuwe leden zich middels een tekst presenteren. Vervolgens kunnen alle MRen een stem uitbrengen. Wanneer verkiezingen gehouden moeten worden zullen de procedure en
de presentaties van de potentiële leden op deze website worden vermeld. (U kunt dit ook vinden in ons reglement.) MRen krijgen daar op dat moment uiteraard bericht over. 
Heeft u andere vragen?
U kunt uw vragen stellen aan het GMRlid voor uw school of aan de ambtelijk secretaris van de GMR op gmr@morgenwijzer.nl